Vår miljöpolicy

 

Miljö

syftar till att värna om miljön. Verksamheten skall bedrivas med minsta möjliga påverkan på miljön för att bidra i arbetet men en hållbar utveckling och enligt kretsloppsprincipen.

 

Detta innebär:

 

· att vi omsorgsfullt väljer leverantörer och teknisk utrustning som optimerar vår produktion med energi– och materialbesparing

 

· att vi följer substitutionsprincipen (sämre produkter, teknik och processer fasas kontinuerligt ut när så är möjligt

 

· att vi följer försiktighetsprincipen (om en produkt, en teknik eller process är miljöstörande avstår vi från den)

 

· att våra produkter inte innehåller råvaror som är upptagna på Kemikalieinspektionens begränsningslista eller OBS-lista

 

· att vi följer gällande lagstiftning och andra minimikrav

 

· att vi delger våra kunder och leverantörer vår inställning till miljöarbetet

 

· att vi är öppna i kommunikationen och samarbetar med myndigheter, organisationer och övriga intressenter

 

· att vårt miljöarbete präglas av en helhetssyn och därigenom kontinuerligt revidera vårt miljömål och vårt handlingsprogram för att förbättra/förebygga risken för olyckor

STRICO-PREPARAT

 

Produkter för grafisk industri

 

Kemiska preparat för speciella applikationer

 

Kemiska blandnings-/fyllnings–/paketeringsarbeten